top of page
현대 하우스
회사 연혁

2015. 07   좋은외장 설립

               (대구 달성구 신당동 75-10)

 

2016. 02   경기도 지사 개설

               (경기 하남시 미사강변한강로 220번길)

 

2017. 01   대구 본사 이전

               (대구 성서공단북로 156 백산빌딩 304)

 

2017. 02   주식회사 좋은외장 법인설립

               (자본금 2억)

 

2017. 03   금속 구조물, 창호 공사업 면허 취득

               (대구 달서구 2017-7-1)

2020. 04   대구 본사 확장이전

               (대구광역시 달서구 용산로 23 5층)

인증서
그림1.jpg
그림2.jpg
그림5.jpg
그림3.jpg
그림4.jpg
bottom of page